Door: Jelle Adamse

Dit stuk gaat over de Nieuwe Wet. U weet vast wel over welke ik het heb. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk er níet mee in aanraking te komen. Een beetje zoals het tegenwoordig ondoenlijk is geworden om op zondag de voetbaluitslagen níet voor zeven uur te horen. Terecht natuurlijk want de nieuwe wet is erg ingrijpend. Voor iedereen: burgers, bedrijven, overheden.

Ik heb het natuurlijk over de nieuwe Omgevingswet. De invoering per 1 januari 2021 ligt op koers, kopte Cobouw onlangs.

Bundelen

In de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zesentwintig (!) bestaande wetten over de ruimtelijke ordening worden samengevoegd in 1 nieuwe wet. Hierdoor wordt het gemakkelijker ruimtelijke projecten te starten. Door de wetgeving te bundelen wordt ook het proceduretraject drastisch ingekort. Van 26 naar 8 weken. Daarnaast biedt ze meer ruimte voor duurzame projecten (lees: windmolenparken) en particuliere initiatieven.

De cijfers zijn indrukwekkend. Van 26 wetten naar 1. Van 4700 wetsartikelen naar 349. En van ruim 50.000 bestemmingsplannen naar ca. 400 omgevingsvisies. De noodzaak om wetten te bundelen lijkt evident. Zo is het voor een buitenstaander best lastig in te schatten wat nu precies de verschillen zijn tussen de Wegenwet, de Planwet verkeer en vervoer, de Tracéwet, de Spoedwet wegverbreding en de Wet bereikbaarheid en mobiliteit.

1851

En het wordt zo langzamerhand ook wel eens tijd om de procedures uit bepaalde wetten te vernieuwen. Zo is de Wrakkenwet vastgesteld door Koningin Wilhelmina, in 1934. De Onteigeningswet is, hoewel al meerdere malen fors herzien, in de kern zelfs nog een wet uit 1851.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet is haar decentraliserende karakter. Zo wordt het voor gemeenten mogelijk per gebied eigen normen voor bijvoorbeeld geluid en geur vast te stellen. Globale landelijke regels moeten lokaal maatwerk mogelijk maken. Dit biedt mogelijkheden flexibeler om te gaan met de huidige rigide milieunormen en maakt bijvoorbeeld wonen op bedrijventerreinen makkelijker realiseerbaar. Daar valt wat voor te zeggen. De keerzijde is alleen dat het voor burgers moeilijker wordt om tegen deze plannen in beroep te gaan. De normen zijn immers door bevoegd gezag (de gemeente) aangepast en vastgesteld.

Het voelt paradoxaal. Alhoewel we in 2021 landelijk maar één Omgevingswet hebben, kan de uitwerking in de praktijk op lokaal niveau verschillen. Wie hier het meest bij gebaat is valt te bezien. We hebben in ieder geval hebben nog ruim tweeënhalf jaar om ons voor te bereiden. Laten we op tijd beginnen, zodat we het recente paniekvoetbal omtrent de invoering van de AVG voorkomen.

<<Nog niet uitgelezen? Lees ook de columns “Het Bouwbesluit” of “Energietransitie>>

<<Bekijk ook onze overzichtspagina over Trending Projecten>>