MENU

Probeer 14 dagen gratis

Probeer gratis

Probeer 14 dagen gratis. Het is geheel vrijblijvend en stopt automatisch.

Annuleren

Bouwtrend 1 - De duurzaamheidsrevolutie zet door

Anno 2024 is het duurzaamheidsthema in de bouw actueler dan ooit. Met de groeiende wereldbevolking en de toenemende druk op onze planeet om huisvesting en infrastructuur te bieden, is duurzaam bouwen belangrijker dan ooit.

Duurzaamheidsdoelstellingen Nederland

Nederland heeft zich ten doel gesteld dat in 2050 de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal moet zijn. Lokale overheden willen sneller dan ooit hun woningvoorraad transformeren naar CO2-neutraal en gasloos. Ook in de utiliteitsbouw (van o.a. kantoren, winkels, scholen en zorg) zijn talrijke duurzame initiatieven.

De bouwsector kan hierin een flinke bijdrage leveren als het gaat om zaken als waterverbruik, afvalvermindering & circulariteit en locatiekeuze en -gebruik. Maar ook het optimaliseren van bijvoorbeeld luchtkwaliteit in gebouwen door het gebruik van gezondere afwerkingsmaterialen kan een bijdrage leveren.

Daarnaast liggen er nog kansen door om de logistieke processen te optimaliseren, meer online te managen en stap voor stap te werken aan een papierloze bouw: niet alleen op de bouwplaats, maar ook op kantoor én onderweg liggen tal van mogelijkheden om de processen en bedrijfsvoering te verduurzamen.

Duurzame bouwmethoden

Duurzame bouwmethoden zijn gericht op het minimaliseren van de impact van de bouw op het milieu, terwijl tegelijkertijd de levensduur en de kwaliteit van de gebouwen wordt verhoogd. Dit kan worden bereikt door het gebruik van duurzame materialen, zoals hout, strobalen en bamboe, en door het ontwerpen van gebouwen die efficiënt gebruik maken van energie en water.

Energie-efficiënte woningen en gebouwen

Een van de belangrijkste manieren waarop duurzaamheid in de bouw kan worden bereikt, is door het ontwerpen van gebouwen die energie-efficiënt zijn. Dit kan worden bereikt door het gebruik van zonnepanelen, LED-verlichting, warmtepompen en geothermische systemen om energie op te wekken, en door het ontwerpen van gebouwen die goed geïsoleerd zijn en gebruik maken van natuurlijke verlichting.

Duurzame bouwmaterialen

Daarnaast kan duurzaamheid in de bouw worden bereikt door het gebruik van duurzame materialen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van hout, strobalen en bamboe in plaats van traditionele bouwmaterialen zoals beton en staal. Deze materialen zijn niet alleen duurzamer, maar ze zijn ook vaak goedkoper en eenvoudiger te verwerken.

Watermanagement is ook een belangrijk onderdeel van duurzame bouw. Dit kan worden bereikt door het ontwerpen van gebouwen die efficiënt gebruik maken van water, zoals regenwateropvangsystemen en waterbesparende toiletinstallaties.

Bouwprojecten met duurzame eigenschappen

Uit de database van Bouwberichten blijkt dat er in de afgelopen jaren een flinke toename is van het aantal duurzame eigenschappen die in de woningbouw en utiliteitsbouw worden toegepast. Ben je op zoek naar bouwprojecten met duurzame eigenschappen voor jouw product of dienst?

Bekijk alle duurzame bouwprojecten of lees meer over duurzaam bouwen

Bouwtrend 2 - Digitalisering en gebruik van data en hoogwaardige bouwtechnologie leidt tot meer productiviteit

Digitalisering en het gebruik van data en hoogwaardige bouwtechnologie zijn de sleutel tot een efficiëntere en duurzame bouwindustrie. Door het inzetten van digitale technologieën, zoals 3D-modellering, Building Information Modeling (BIM) en drones, kunnen bouwbedrijven een betere planning en coördinatie van hun projecten realiseren. Bovendien kunnen ze hiermee ook een grotere nauwkeurigheid en efficiëntie behalen in hun werkprocessen.

Digitaliseren van bedrijfsprocessen

Digitalisering van bedrijfsprocessen in de bouw kan leiden tot efficiëntie- en kostenbesparingen, verbeterde samenwerking tussen teamleden en een verhoogde kwaliteit van de afgeleverde producten. Bijvoorbeeld door het gebruik van digitale bouwtekeningen in plaats van papieren tekeningen, kan er sneller en eenvoudiger worden samengewerkt tussen verschillende afdelingen en externe partijen. Ook het bijhouden van projectvoortgang en het bijstellen van planningen kan gemakkelijker worden gedaan met behulp van digitale tools.

Verschillende toepassingen van data in de bouw

Er zijn verschillende manieren waarop data in de bouw gebruikt kan worden. Zo kan bijvoorbeeld data over het weer gebruikt worden om de planning van bouwprojecten aan te passen. Daarnaast kan data over de prestaties van gebouwen gebruikt worden om de efficiëntie van de gebouwen te verbeteren.

Met behulp van sensoren en andere technologieën kan er real-time data verzameld worden over de bouwprojecten. Dit kan gebruikt worden om de voortgang van een project te monitoren en problemen sneller op te sporen. Dit kan leiden tot efficiëntere processen en lagere kosten.

Bouwdata wordt belangrijker

Met data-analyse kan er bovendien inzicht verkregen worden in patronen en trends die zich voordoen in de bouw. Hierdoor kan er gerichter gehandeld worden en kunnen problemen eerder voorkomen worden. Het gebruik van data in de bouw kan leiden tot verbeteringen op verschillende vlakken, zoals efficiëntie, duurzaamheid en kostenbesparing. Daarom wordt het steeds belangrijker dat bouwbedrijven zich bekwamen in het verzamelen en gebruiken van data.

BIM (Building Information Modeling)

Een van de meest opvallende toepassingen van hoogwaardige technologie in de bouw is de groeiende populariteit van BIM (Building Information Modeling). BIM is een digitale methode voor het ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. Met BIM worden alle informatie over een bouwproject in één digitale model verzameld, waardoor het gemakkelijker is om samen te werken en problemen tijdig op te sporen.

Daarnaast zijn er vele technologieën die het bouwproces automatiseren, zoals de automatisering van het ontwerp, calculatie, documentatie, productie van bouwdelen, bouwplaatsmanagement en controle van de arbeidsomstandigheden.

Drones en 3D-printen in de bouw

Ook drones zijn steeds vaker in de bouw te vinden. Drones kunnen worden ingezet voor het verzamelen van gegevens over de bouwplaats, zoals het maken van 3D-modellen van het terrein, het inspecteren van daken en het monitoren van de voortgang van het bouwproject.

3D-printen is ook een belangrijke technologie die steeds vaker in de bouw wordt toegepast. Met 3D-printen kunnen bijvoorbeeld prefab elementen en onderdelen worden gemaakt. Dit kan de bouwtijd verkorten en kosten besparen.

Sensortechnologie in de bouw

Tot slot is er ook een groeiende interesse in de toepassing van sensortechnologie in de bouw. Sensoren kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de prestaties van een gebouw, zoals de temperatuur, luchtvochtigheid en energieverbruik. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om het gebouw te optimaliseren en te verduurzamen.

Ontdek wat data kan doen voor jouw organisatie

Digitaliseren van bedrijfsprocessen - status Q3 2022 (Cobouw BouwMonitor Q3 2022)

Bouwtrend 3 - Vraagverandering bouw door veranderende demografische samenstelling

De bouwsector is aan het veranderen als gevolg van de veranderende demografische samenstelling van onze samenleving. Er zijn een aantal factoren die hierbij een rol spelen, waaronder vergrijzing, urbanisatie en een groeiende vraag naar woningen voor kleinere gezinnen.

Toenemende vergrijzing

Een van de grootste uitdagingen voor de bouwsector is de stijgende vraag naar woningen voor ouderen. Volgens de laatste prognoses groeit de bevolking met 2 miljoen personen tot 2050 en het aandeel van 75-plussers neemt daarin toe van 8,5% naar 15%. Het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen en mensen met aandoeningen zoveel en zo lang mogelijk thuis te houden. Dat heeft gevolgen voor de woonbehoefte. Zo kampen senioren meer met mobiliteitsbeperkingen dan gemiddeld, iets waar de woning op aangepast dient te zijn. Denk aan tilliften, aangepaste badkamers en keukens en drempelloze woningen. Dat vraagt om nieuwe woonzorgconcepten die tussen de zelfstandige woning en het verpleeghuis in zitten. Voor bouwbedrijven betekent dit dat zij zich moeten aanpassen aan deze nieuwe eisen en moeten investeren in de juiste technologieën en materialen.

Urbanisatie

Een andere veranderende demografische trend is urbanisatie. Steden worden steeds drukker en er is een groeiende vraag naar woningen in de stad. Dit betekent dat bouwbedrijven zich moeten aanpassen aan de specifieke eisen van stedelijke woningbouw, zoals compacte ontwerpen en duurzaamheid. Zie ook bouwtrend 4 - De uitdaging van de verdere verstedelijking.

Kleinere woningen

Er is een groeiende vraag naar woningen voor kleinere gezinnen en ouderen. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals de vergrijzing van de bevolking, de toenemende druk op de woningmarkt en de groeiende vraag naar duurzame en energie-efficiënte woningen. Ook de stijgende huizenprijzen en de veranderende levensstijlen van mensen spelen een rol in deze trend.

Bouwtrend 4 - De uitdaging van de verdere verstedelijking

De verstedelijking van Nederland betekent dat steden en dorpen snel groeien en steeds meer mensen gaan wonen in stedelijke gebieden. Dit heeft grote gevolgen voor de bouw in Nederland. Aan de ene kant zal er meer behoefte zijn aan nieuwe woningen en gebouwen in de stad, zoals appartementen en kantoren. Aan de andere kant zullen er ook veranderingen plaatsvinden in de manier waarop gebouwen worden ontworpen en gebouwd.

Duurzame en energie-efficiënte woningen

Een van de belangrijkste uitdagingen is het bouwen van woningen die aansluiten bij de wensen en eisen van stedelijke bewoners. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de groeiende vraag naar duurzame en energie-efficiënte woningen. Ook zal er meer aandacht zijn voor het creëren van levendige en aantrekkelijke woonomgevingen, met voldoende groen en openbare ruimte.

Aantrekkelijke voorzieningen en kantoren

Daarnaast zal de verstedelijking ook invloed hebben op de bouw van andere gebouwen, zoals kantoren, winkels en openbare gebouwen. Hier zal er vooral aandacht zijn voor het creëren van flexibele en aantrekkelijke werk- en winkelomgevingen, die aansluiten bij de veranderende wensen en eisen van stedelijke bewoners/werknemers.

In samenwerking met overheid, bedrijven, en burgers zal de bouw in Nederland aangepast moeten worden aan de veranderde vraag van de stedelijke bevolking. De bouwsector zal uitgedaagd worden om zo efficiënt mogelijk te bouwen en concepten te bedenken voor woningen die betaalbaar en duurzaam zijn. Dit zal ertoe leiden dat Nederlandse steden en dorpen aantrekkelijker, duurzamer en efficiënter worden voor de bewoners.

Beperkte ruimte

In steden is steeds minder beschikbare grond voor nieuwe woningbouw en infrastructurele projecten. Dit betekent dat bouwbedrijven creatievere oplossingen moeten vinden om de groeiende bevolking te huisvesten en te voorzien van de benodigde infrastructuur. Dit kan bijvoorbeeld door het bouwen van hoogbouw, het ontwikkelen van mix-used gebieden, of door het bouwen op bestaande gebouwen en terreinen.

Daarnaast, de beperkte ruimte kan ook leiden tot een grotere druk om efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van compactere woningtypen of door het gebruik van verticale groene elementen zoals groene gevels, daken, en balkons. Dit vereist meer creativiteit en technische vaardigheden van bouwbedrijven en kan leiden tot hogere kosten.

Bouwtrend 5 - War on talent, met meer aandacht voor diversiteit

De arbeidsmarkt in de bouw verandert. Op dit moment is er een tekort aan arbeidskrachten in de bouw in het algemeen. Dit is deels te wijten aan de groeiende vraag naar nieuwe huizen en gebouwen, en deels aan de vergrijzing van de huidige arbeidspopulatie. Veel bouwvakkers zijn op leeftijd en gaan binnenkort met pensioen, terwijl er steeds minder jonge mensen beschikbaar zijn om hun plaats in te nemen.

Spanning arbeidsmarkt heeft hoogtepunt bereikt

Het totaal aantal vacatures in de bouw is in Q1 2022 opnieuw toegenomen. Tegelijkertijd stromen er minder leerlingen het mbo in, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Techniekpact.

Er zijn echter ook aanwijzingen dat de spanning op de bouwarbeidsmarkt zijn hoogtepunt heeft bereikt. In combinatie met zeer gematigde groeiverwachtingen voor de productie in de komende jaren kan de spanning geleidelijk afnemen. Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw in het rapport Trends op de bouwarbeidsmarkt – 2022-2026.

Aard van werk verandert

De aard van het werk in de bouw in Nederland verschuift momenteel vanwege een aantal factoren, zoals veranderende wetgeving en regelgeving, toenemende druk op duurzaamheid, en de groeiende vraag naar innovatieve bouwtechnologieën. De Nederlandse overheid heeft bijvoorbeeld doelstellingen gesteld voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, waardoor bouwbedrijven zich moeten aanpassen aan nieuwe eisen voor isolatie, energie-efficiëntie en gebruik van duurzame materialen. Daarnaast worden er steeds meer innovatieve bouwtechnologieën zoals 3D-printing en BIM toegepast, waardoor er meer technische vaardigheden van werknemers worden gevraagd. Er is een groeiende behoefte aan vakmensen, technisch personeel en IT-ers.

Meer aandacht voor diversiteit

Ook in 2022 bleek dat de man-vrouwverhouding in de top-50 grootste bouwbedrijven van Nederland niet in evenwicht is: de vijftig CEO’s zijn allemaal mannen. En zij die afscheid namen (9 in totaal) werden allemaal opgevolgd door mannen.

De Sociaal-Economische Raad (SER) schreef in 2019 een advies aan het kabinet dat de diversiteit in de top van bedrijven achterblijft. Dat was voor het kabinet de aanleiding om met een wet te komen die gericht is op een betere man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven: de Wet ingroeiquotum en streefcijfers.

De bedrijven die onder de criteria van de nieuwe wet vallen moeten voortaan aan de SER rapporteren over de man-vrouwverhouding, de streefcijfers en de plannen van aanpak.Download de nieuwste Bouw- en VastgoedMonitor (Q1 2024)

In deze Bouw- en VastgoedMonitor staan de resultaten voor maart 2024 en de verwachting voor april 2024. Het centrale thema betrof dit keer ‘Zorgen & Kansen op de Woningmarkt'.

Verwachting voor april 2024
De omzetverwachting voor april is licht positief, maar wel iets lager dan maart (0,2% vs. 0,6%). Vrijwel alle sectoren zijn (iets) minder optimistisch voor april, dan voor maart.

Probeer 14 dagen gratis

Probeer gratis

Probeer 14 dagen gratis. Het is geheel vrijblijvend en stopt automatisch.

Annuleren

Hoe anderen Bouwberichten ervaren

Lees de cases van Velux, Zehnder, DIT Holding en EigenHuis

'50% van onze leads komt binnen via Bouwberichten'

Monique Deckers, Velux

Lees haar verhaal

'Bouwberichten weet precies wat er waar gebouwd wordt'

Mark Kremers, Zehnder

Lees zijn verhaal

'Ik download projecten waarvan ik denk dat ze interessant zijn. En sales zoekt daar vervolgens contact mee. Het is heel simpel, maar het werkt'

Jackeline Kersing, DIT Holding

Lees haar verhaal

'Ik zie Bouwberichten als een prima leadgenerator'

Rolph Voesenek, Eigenhuis Projecten

Lees zijn verhaal

Meer weten?

Wil je vrijblijvend met één van onze adviseurs van gedachten wisselen? Dat kan. Zij vertellen je graag meer over de mogelijkheden van Bouwberichten. Neem contact op met Marianne of laat je gegevens achter, dan nemen wij contact met jou op.

Marianne Smit

Laat je terugbellen

Hallo, mijn naam is . Ik werk bij als . Je kunt mij bereiken via of bellen op .